masno logoart-2 lines (2014)

29th NOIPC Semifinalists

Piotr Alexewicz, Poland  
Bingjian Chen, China
Yubo Deng, China
Misha Galant, United States
Yungyung Guo, China
Zhiye Lin, China
Qiao Liu, China
Tamta Magradze, Georgia
Seungmin Shin, South Korea
Vitaly Starikov, Israel/Russia
Haozhou Wang, China
Zihao Wu, China